"> Hoogstraatgemeenschap - Activiteiten

Dorothee Sölle

'We hebben allemaal zo'n kastje in de kamer die ons tot toeschouwer opvoedt: het centrale probleem in onze wereld. … We mogen nooit meer alleen maar 'toeschouwen', nooit meer achterover leunen in zelfgenoegzaamheid, nooit ons de luxe veroorloven te leven zonder hoop.'
Dorothee Sölle

Activiteiten

We willen alert in het leven staan en ons laten raken door de slachtoffers van onrecht. Daarom willen we recht doen aan elkaar, willen we gastvrij zijn naar ieder die bij ons aanklopt en nemen we vluchtelingen op in ons huis. Daarom willen we politiek bewust zijn. Dit is de ondergrond van onze activiteiten.
We zijn blij dat we met elkaar verbonden zijn. Voor één mens zou deze opdracht veel te groot zijn.

De Verandering

Elk jaar organiseert onze werkgroep ‘De Verandering’ – voorheen De Vierde Kamer – bijeenkomsten rond een actueel thema zoals bv. geweldloosheid, duurzaamheid, solidaire economie, behoud van de aarde. Het onderwerp wordt ingeleid door een betrokken en deskundig spreker. Tijdens de bijeenkomsten zijn er korte momenten van bezinning. Interactiviteit neemt ook een grote plaats in.
Zo wil de werkgroep in de geest van Dorothee Sölle, een Duitse Theologe, die in 1968 begon met het eerste politieke Avondgebed, alert blijven op wat er zich in de maatschappij afspeelt en we proberen dat met elkaar positief de beïnvloeden.
De bijeenkomsten vinden plaats in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt geen entreeprijs gevraagd, maar een tegemoetkoming in de onkosten wordt zeer op prijs gesteld, omdat de werkgroep kostendekkend moet kunnen werken.
Zodra de datum van de komende bijeenkomst bekend is, vermelden wij deze onder actueel.

Het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen

Het HOV ( Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen) is uit pure verontwaardiging en woede ontstaan toen op 7 december 2002 een moeder met een zes weken oude baby in sneeuw en vrieskou buiten de poorten van een asielzoekerscentrum werd gezet. Zij verbleef die dag in de fietsenstalling, niet wetend waar naar toe. We hebben haar tijdelijk een provisorisch onderkomen kunnen bieden. Het HOV wil dat mensen weten wat er in Nederland gebeurt en dat zowel politici, overheid als burgers humaan omgaan met vluchtelingen, ook als die vluchtelingen buiten de juridische procedures vallen. Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Het Netwerk komt regelmatig bij elkaar om alert te volgen wat er met vluchtelingen gebeurt. Het probeert de politieke besluitvorming te beïnvloeden en organiseert samen met anderen acties. Vier keer per jaar wordt een gratis nieuwsbrief uitgegeven om geïnteresseerden te informeren. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: zrshoogstraat@hetnet.nl of hov@dse.nl

Naast de uitgave van de Nieuwsbrief, willen we samen met Vluchtelingen in de Knel goodwill kweken voor vluchtelingen. We doen dat op verschillende manieren bv. door tussen 26 oktober (de dag waarop 11 slachtoffers vielen door de Schipholbrand) en 2 november (Allerzielen, de dag waarop stil gestaan wordt bij de ons bekende of naamloze doden) een herdenking te houden van de slachtoffers van het Nederlandse en/of Europese asielbeleid. (zie onder actueel )
Of door op Goede Vrijdag een busreis te organiseren naar het nieuwe detentiecentrum van Schiphol om ons daar aan te sluiten bij de viering, die door de Franciscaanse Vredeswacht wordt gehouden. (zie onder actueel)
Of door samen met anderen De dag van de Vluchteling te houden. Deze dag werd in Eindhoven voor het eerst gehouden in het weekend van 20 juni 2009. Het is een internationale dag, ingesteld door de VN.
Ook houden we kleine symposia voor bepaalde groepen, of zoeken contact met een breder publiek op marktfestivals.

Zie www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl (ook voor de nieuwsbrieven.)

Zorg voor de aarde

Het gaat ons niet alleen om nu; het gaat ons ook om de toekomst. Ook de volgende generatie heeft recht op het goede leven. Heeft de aarde voor hen ook nog voldoende bronnen om van te kunnen leven?

Op 22 april 2007 vierden wij voor het eerst de Dag van de Aarde in ons huis en onze tuin met een groot aantal belangstellenden. Dit initiatief is door anderen overgenomen. Wij ondersteunen hen van harte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmausgangers

 

 

Interactief bezig zijn.

 

Humaan Omgaan met Vluchtelingen

 

 

De herberg is niet open daarom wordt je opgesloten

 

Geef een vluchteling onderdak

 

Papieren

 

 

 

Wereld