"> Hoogstraatgemeenschap - Spiriualiteit

Dorothee Sölle

'Voor het geweten gaat het er uiteindelijk niet om welke strategie je kiest: ophouden, niet meewerken, weigeren of burgerlijke ongehoorzaamheid; waar het om gaat is het andere visioen van bevrijding, waaraan wij uiting geven in ons handelen.'
Dorothee Sölle

Onze spiritualiteit

Wij leven vanuit een spiritualiteit die ons begeestert en onszelf doet overstijgen en die ons tegelijkertijd oproept voor onze sociale opdracht in de samenleving. We zien spiritualiteit dan ook niet alleen in de vorm van bidden, mediteren en vieren, hoewel we deze nodig hebben om tot een diepere werkelijkheid te komen. We ervaren ook dat spiritualiteit heel ons leven en werken omvat. Dat spiritualiteit niet alleen op heilige plaatsen en in afgesproken gebedsmomenten te vinden is maar ook in de strijd van mensen om te overleven, in omzien naar elkaar.
Spiritualiteit is in ons ontstaan door de werking van de geest van God in ons die ons opent naar medemensen. Ze verbindt ons met mensen die lijden onder onrecht. Ook in deze mensen ervaren we soms spiritualiteit door hun geestkracht, hun vertrouwen op God, hun strijd.
Onze opdracht in de wereld richt zich op een goed leven voor zoveel mogelijk mensen, op sociale gerechtigheid voor allen, op een nee tegen onrecht. We willen er naar vermogen aan meewerken dat gerechtigheid gebeurt. Concreet door in eigen handelen er alert op te zijn, door te voorkomen dat we zelf het onrecht verergeren, door voor ontrechten op te komen, en hen die dit doen te ondersteunen.
Wij worden vanuit onze christelijke traditie daartoe opgeroepen, indachtig de tekst van Amos 5.24
Laat het recht stromen als water; gerechtigheid als een beek die nooit opdroogt.
Om onze spiritualiteit goed vorm te kunnen geven laten we ons inspireren door Vincent de Paul. Van hem leren we om de armen centraal te stellen. Hij zegt: ‘de armen zijn je leermeester’. In die houding willen wij ons oefenen.
Ook Dorothee Sölle wijst ons een weg om geen toeschouwer te blijven in een wereld waar nog zoveel onrecht heerst.
Onze spiritualiteit wordt mede gekleurd door de plaats waar wij wonen. Voor ons is die plaats 'Het Kloosterhof van Gestel' te Eindhoven. Het Kloosterhof is een verzamelgebouw waarin verschillende sociale organisaties gevestigd zijn.
Hun betrokkenheid op mensen en op de aarde beïnvloedt ons. Ook al zijn niet alle organisaties uitdrukkelijk met hun spiritualiteit bezig, spiritualiteit is er. De organisaties zien zichzelf in dienst van anderen, die in nood zijn en/of die niet gezien worden in onze samenleving.

Spiritualiteit wordt door ieder van ons op eigen wijze beleefd. Onze persoonlijke geschiedenis gaat mee in onze beleving van spiritualiteit. Ondanks onze verschillende achtergronden en karakters zijn we toch meestal gelijkgezind en met elkaar verbonden in zaken die mensen recht doen. Daar zijn we blij om.
Zo te mogen en te kunnen leven geeft ons een gevoel van levensvervulling.

Bezinningsmomenten

We nemen tijd om onze spiritualiteit te voeden en te laten groeien.
Dagelijks zijn we enige tijd in meditatieve stilte om zo open te staan voor de Stem (van God/mensen) in ons binnenste.
We reflecteren in een korte tafellezing en soms gedurende langere tijd op maatschappelijke en spirituele teksten die ons kunnen inspireren.
We verdiepen ons regelmatig (1x per zes weken) in de bijbel om er in te ontdekken wat de bijbelse boodschap ons zegt over maatschappelijke ontwikkelingen van nu en hoe we daar op een goede manier in kunnen staan.

Wekelijks houden we een agapè-viering waarin we onze ervaringen van wat ons lief is en wat ons pijn doet en ook het levensbrood met elkaar delen.
We schrijven dagelijks op wat de dag ons bracht en van ons vroeg en kijken wekelijks terug hoe we daarop zijn ingegaan.
Zo nu en dan nemen we (iemand van ons) deel aan bijeenkomsten (lezingen, symposia) van anderen om ons zo in een groter verband van meer of minder gelijkgezinden samen te kunnen werken aan een meer leefbare wereld

Zo weten we ons gedragen door een grotere Werkelijkheid die ons overstijgt en ons steunt in ons verlangen naar en onze daadkracht voor een geheelde wereld.

Vincentius (1581–1660) en Dorothee Sölle (1929-2003) als inspiratiebronnen

Vincentius, ook bekend als Vincent de Paul, priester en vooral bekend om zijn aandacht voor de armen. ‘De armen zijn je leermeester’ is een bekende uitspraak van hem. Hij deed een beroep op gewone mannen en vrouwen om de armen nabij te zijn. Tegen de gangbare opvattingen in wilde daarvoor geen klooster stichten, wel een vereniging voor zijn volgelingen. Tegen hen zei hij: ‘Ik geef je als klooster de straat, als cel de ziekenkamers, als kapel de parochiekerk..." En ook: " Je verliest er niets bij zusters, wanneer je het gebed of de Eucharistie moet verlaten om naar de armen te gaan, want je gaat naar God als je de armen gaat dienen."

Dorothee Sölle leefde in onze tijd. Zij werd geboren in Keulen en studeerde Duits, theologie en filosofie. Zij wilde geloof en leven bij elkaar brengen.
Samen met Fulbert Steffensky startte ze in 1968 met de 'Politischen Nachtgebete'. Hierin gingen politieke betrokkenheid en religie hand in hand. Deze avonden vonden in Nederland navolging. In de jaren zeventig en tachtig werd de protestante Dorothee Sölle zeer bekend door haar sociale en maatschappelijke betrokkenheid.
Het Christendom moest volgens Dorothee Sölle vooral in dienst staan van de bevrijding van de mensheid. De christelijke leer gaat niet alleen over de belofte van het eeuwige leven, maar roept ook op tot concreet handelen tijdens het leven. Haar belangrijkste doel was de ontmythologisering van de bijbel.

Als vredesactiviste toonde Dorothee Sölle hoe dit handelen in de praktijk kon worden gebracht. Ze werd het boegbeeld van de Duitse vredesbeweging en demonstreerde fel tegen het NAVO-dubbelbesluit om meer kernwapens in West-Europa te stationeren. Dorothee werd ook een belangrijk feministe en was solidair met de derde wereld. De in Zuid-Amerika ontstane bevrijdingstheologie had haar warme belangstelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mystiek en verzet

 

Op de Vlucht

 

Het Kloosterhof van Gestel

 

 

 

Open staan voor de stem in ons binneste

 

Stilte ruimte

 

Breken van het brood

 

 

Dorothee Sölle

 

De waarheid is CONCREET