In teken van hoop

Persberichten 2011

Is de sint er ook voor een vluchtelingenkind?

Kinderen van vluchtelingen moeten vaak verhuizen van het ene adres naar het andere. Er is geen stabiliteit in hun leven; onveiligheid van buitenaf; geen vaste vriendjes; geen vaste school.
Ook vluchtelingenkinderen hebben recht op speciale bescherming.
Daarom houden Vluchtelingen in de Knel en Het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen een wake op de markt van Eindhoven op zaterdag 3 december van 14.00 tot 15.00 uur.
De wake verloopt in Sinterklaassfeer met liederen, gedichten en surprises. Iedereen is welkom en kan meedoen.
Zie www.vluchtelingenindeKnel.nl / www.Hoogstraatgemeenschap.nl tel 040.2569517 / 2525609

 

Geweldloze communicatie

Op 17 november om 20.00 uur vindt een thema avond over geweldloze communicatie plaats in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap Hoogstraat 301 A in Eindhoven.
Bart Fievez en Hans Matheeuwsen van het Vredesburo zullen de avond inleiden vanuit het gedachtegoed van Marshall Rosenberg, die aansluit op ons natuurlijke gevoel van mededogen. De avond is ook bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan vanuit de inleiding.
De avond is een initiatief van de werkgroep: 'De Vierde Kamer' tel. 040.2525609.
De avond is vrij toegankelijk, maar een tegemoetkoming in de kosten wordt op prijs gesteld.
Informatie: tel 040.225609

 

Herdenking: Laat Vluchtelingen Leven

Op woensdag 2 november om 20.00 uur vindt in het gemeentehuis van Eindhoven een bijeenkomst plaats om de slachtoffers van het vreemdelingenbeleid te gedenken. Herdacht worden hen die in vreemdelingendetentie zijn gestorven, hen die uit wanhoop zich zelf van het leven hebben beroofd en hen die door de uitzichtloosheid getraumatiseerd worden.
Zij roepen ons op om stil te staan bij de betekenis van hun dood en de uitzichtloosheid
De bijeenkomst is bezinnend van aard en wordt georganiseerd door Vluchtelingen in de Knel en het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen. Het actiekoor 'Het lopend Vuurtje' verleent zijn medewerking.
Iedereen is van harte welkom.
Voor informatie: tel. 040.2569517 / 2525609
Zie ook: www.vluchtelingenindeKnel.nl en www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl

 

Thema-avond: Communicatie en samenleving

Welke invloed oefenen communicatie en samenleving op elkaar uit? Die vraag staat centraal op donderdag 15 september van 20.00 tot 22.00 uur op Hoogstraat 301 A (Het Kloosterhof van Gestel). Deze avond wordt ingeleid door mevr. Helen Beeley, docent op de School voor Politiekunde en actief werkzaam op het terrein van communicatie. Na de pauze komen de deelnemers actief met elkaar in gesprek. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Veel mensen denken bij communicatie vooral aan gesprekken. Maar ook als je de krant leest, een documentaire bekijkt of aan het chatten of sms'en bent, communiceer je. Het belang van communicatie, informatie en informatievoorziening is de laatste jaren fors toegenomen. Daarnaast maakt de communicatie op tal van gebieden een spectaculaire ontwikkeling door: niet voor niets spreekt men tegenwoordig van een informatiemaatschappij. Hoe verloopt communicatie?

 

Manifestatie Dag van de Vluchteling 2011

Op 18 juni wordt in Eindhoven de manifestatie voor vluchtelingen gehouden van 12.00 tot 16.00 uur op het Catharinaplein.
Gelijktijdig is er in de Catharinakerk een tentoonstelling 'Onschuldig gevangen' van kunstenares Josje van de Molengraft. Om 11.30 uur geeft zij een toelichting op haar tekeningen.

Niemand verlaat zijn land en zijn familie uit vrije wil. Uitgeprocedeerde vluchtelingen worden steeds meer uitgesloten van een menswaardig bestaan. Zij mogen niet werken, nergens wonen. Ook vluchtelingen die terug zouden willen, krijgen in veel gevallen geen papieren om terug te kunnen. Zij leven daardoor naamloos en zonder enig uitzicht op toekomst.
De manifestatie wordt georganiseerd door Vluchtelingen in de Knel en het Netwerk Humaan Omgaan met Vluchtelingen. Zij willen informatie geven vanuit hun ervaringen met vluchtelingen. Daarnaast is er muziek en dans. Er zijn hapjes en attracties voor de kinderen.

Op vrijdag 17 juni en op zondag 19 juni wordt in de moskeeën en kerken extra aandacht gegeven aan het leven van vluchtelingen.

Voor meer informatie, zie: www.dagvandevluchteling.nl of bel 040-2569517
Artikelen op de website zijn vrij te gebruiken voor publicaties met bronvermelding

*

Toelichting


De Dag van de Vluchteling is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hierin staat dat ieder het recht heeft asiel te zoeken en te genieten (art. 14). De dag is ingesteld door de V.N. en is bedoeld om te streven naar blijvende oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die op zoek zijn naar een nieuwe toekomst. Overal ter wereld komen vluchtelingen in de knel. Ze worden opgevangen in kampen met slechte voorzieningen, lijden aan trauma's en zijn voor hun leven getekend. Ze zijn nergens meer thuis. Alleen door hulp van buitenaf, mensen die hen willen bijstaan met geld en middelen, zullen ze zich misschien, ooit, weer ergens thuis gaan voelen.
Nederland vangt slechts 0,03 % op van alle vluchtelingen wereldwijd. Zij leven in grote onzekerheid. Sinds het Generaal Pardon is de regelgeving steeds strenger geworden en komen er steeds meer vluchtelingen in Nederland in de knel.
Meer dan 10.000 mensen worden in Nederland voor onbepaalde tijd gevangen gezet enkel en alleen omdat zij geen papieren hebben. Het regime is zwaarder dan in een strafgevangenis voor criminelen. Na een half jaar – wat langer of korter - worden zij weer op straat gezet. In feite zijn zij dan veroordeeld om op straat te zwerven met het risico weer opgepakt te worden en in de gevangenis gezet te worden, omdat ze geen status hebben.
Mensen die hier vroegen om bescherming worden door Nederland op deze onmenselijke manier behandeld. Nederland wordt regelmatig veroordeeld voor mensenrechtenschendingen, maar de regering wuift haar verantwoordelijkheid weg.

 

Vierde Kamer over ecologische bewustzijn

Op donderdag 9 juni van 20.00 tot 22.00 uur wordt in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap Hoogstraat 301 A Eindhoven een avond gehouden over de vraag hoe we ons op een nieuwe manier kunnen verbinden met de aarde. Hoe kunnen we deze verbinding verdiepen? Mevr. Elly Verrijt, zowel nationaal als internationaal bekend als trainster en pionierster op het gebied van ecologische bewustwording en duurzaamheid zal haar ervaringen met de deelnemers delen en met hen in gesprek gaan. De deelnemers gaan ook met elkaar in dialoog.
De avond is gratis toegankelijk. Een bijdrage wordt op prijs gesteld.
Informatie: Gerard van de Ven tel 040.2525609. Zie ook: www.hoogstraatgemeenschap.nl

Gerard van de Ven

 

Laat vluchtelingen weer mens zijn

Op zaterdag 21 mei van 14.00 tot 15.00 uur wordt in het Winkelcentrum Woensel aandacht gevraagd voor de schrijnende positie van veel vluchtelingen in Nederland.

Vluchtelingen komen naar Nederland om bescherming te zoeken, maar op grond van regels komen ze vaak in een onmenselijke en uitzichtloze situaties terecht. Zij leven in grote onzekerheid. Wel terug willen naar het land van herkomst, maar daar geen papieren voor krijgen. Hier moeten blijven, maar ook daar geen papieren voor krijgen. Gevangen in een systeem dat mensen behandeld als een dossier, alsof het criminelen zijn in plaats van slachtoffers.

Geen uitzicht en geen papieren worden duizenden mensen opgesloten in een detentiecentrum. Na maanden van opsluiting worden deze mensen weer op straat gezet. Psychisch gebroken en alleen maar weer kunnen wachten op een onzekere toekomst. Met hun trauma's als enige gezelschap.

Iedereen is van harte welkom.

Meer informatie: http://www.vluchtelingenindeknel.nl & http://humaanomgaanmetvluchtelingen.nl Willem-Jan van Wijk (tel 040.2569517) of Gerard van de Ven (tel. 040.2525609).

 

Eindhoven en omgeving waakt mee in Schiphol Oost

Onder het motto Verbannen uit het land der levenden is er op Goede Vrijdag 22 april een wake bij het cellencomplex Schiphol Oost. De organisatie is in handen van de Franciscaanse vredeswacht en verschillende kerken nemen eraan deel. Vanuit Eindhoven vertrekt er een bus zodat belangstellenden uit de regio kunnen deelnemen.

In het cellencomplex Schiphol Oost is er plaats voor 188 nieuw aangekomen vreemdelingen. Het gaat hierbij om mensen die niets misdaan hebben en na hun aankomst in Nederland gevangen worden gezet. Door met name nalatig toezicht van de Nederlandse overheid kwamen hier in 2005 elf gevangenen om het leven. Deze brand verwijst naar de inhumane manier waarop de Nederlandse overheid nog steeds met vreemdelingen omgaat. Volgens een recent onderzoek van Amnesty International wordt met de gevangenzetting van deze onschuldige mensen een aantal mensenrechten geschonden in strijd met het internationale recht.
In de lijdenstijd voor Pasen wordt stilgestaan bij wat er met deze mensen gebeurt. Er wordt een teken van solidariteit afgegeven. De waardering van de grensgevangenen voor deze wake is groot. Men heeft het gevoel dat er medemensen zijn die het voor hen opnemen waaruit men moed put om verder te gaan.
De aanstaande wake staat in een bijzonder politiek licht. Het huidige kabinet wil illegaliteit strafbaar stellen en illegalen als crimineel bestempelen met nog minder rechten van dien.
De Hoogstraatgemeenschap te Eindhoven trekt zich, samen met Vluchtelingen in de knel, Humaan Omgaan met vluchtelingen en enkele parochies, al jarenlang het lot van vreemdelingen aan. Iedere vreemdeling heeft een eigen persoonlijk gezicht en verdient om met respect behandeld te worden.

Opgave
U kunt zich tot 15 april voor de busreis naar Schiphol Oost opgeven via telefoonnummer 040- 25 25 609 van de Hoogstraatgemeenschap te Eindhoven of via info@hoogstraatgemeenschap.nl
Verzamelen op vrijdag 22 april vanaf 11.15 uur en vertrek om 12.00 uur vanaf de Hoogstraat 301-a. Aankomst thuis om 17.00 uur. De kosten bedragen 17,- euro per persoon, maar dit hoeft geen belemmering te zijn om deel te nemen. Voor vertrek en in de bus wordt er voor een natje en droogje gezorgd evenals voor een inhoudelijk programma.

 

Viering Dag van de Aarde

Enkele enthousiaste mensen hebben het initiatief genomen om ook dit jaar weer De Dag van de Aarde te vieren en wel op 16 april van 10.00 tot 14.00 uur in het Kloosterhof van Gestel, Hoogstraat 301 A te Eindhoven.
Bezinning en ontmoeting staan voorop.
Na de ontvangst zal Mario Coolen, die vele jaren onder de Maya's van Guatemala werkte, vertellen over hun omgang met de aarde.
Daarna start het buitenprogramma waarbij samen de lunch wordt gebruikt van het eten, dat ieder heeft meegebracht. Er wordt gezongen, gedanst en iedereen krijgt ruimte om iets voor te dragen of om aandacht te vragen voor iets wat met de aarde te maken heeft.
Informatie: tel 040-2525609
Een poster met het complete programma staat hier.

 

Verbindt Kunst?

Onze samenleving lijkt verdeeld in een wij-zij denken.
Sommige mensen maken het wij-zij gevoel groter dan nodig is. Anderen zijn op zoek naar een nieuw wij-gevoel, dat verbindt. De werkgroep van De Vierde Kamer zoekt naar de verbinding met erkenning van de verschillen in onze maatschappij.
Kan kunst ons verbinden?
Op dinsdag 5 april gaan mensen met elkaar in dialoog aan de hand van schilderijen en aan de hand van de inleiding van de Heer Martin Voorbij van de stichting '80 Questions'. Hij reist met zijn mobiele expositie en zijn verteltheater over de wereld onder de titel: 'Show your Hope'.
De avond wordt gehouden in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A te Eindhoven van 20.00 tot 22.00 uur. Entree is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Tel 040.2525609.

 

Nacht van de Vluchteling

Vluchtelingen worden in Nederland steeds meer in de marge gedreven en uitgesloten. Plannen als het strafbaar maken van het in Nederland zijn zonder geldige papieren en het uitsluiten van legaal verblijf, drijven mensen steeds meer in het nauw. Wij willen een ander geluid laten horen. Met deze Nacht willen we de consequenties van geplande maatregelen onder de aandacht brengen en laten zien dat deze ten koste gaat van menselijke waardigheid. We willen de vluchtelingen om wie het gaat weer zichtbaar maken.

De avond start met een besloten diner tussen Eindhovense politici en vluchtelingen om wie het gaat. Wethouder Lenie Scholten, Hans van Zeijl (Groen Links, )Ertan Isik (PvdA), Paul Mulder (Ouderen Appel), Bianca van Kaathoven, Ans Heesterbeek (SP), Marion de Rooij (D'66), Paul Leenders, Christo Weijs en Ibrahim Wijbenga (ov) (CDA).

Vanaf 20:00 uur start de Filmavond Vluchtelingen in Nederland. Er worden doorlopend films en reportages getoond over hoe gemarginaliseerd vluchtelingen in Nederland moeten zien te overleven en wat de gevolgen voor mensen zijn van ons huidige vreemdelingenbeleid. Tussen de films door is er gelegenheid tot het uitwisselen van visies en discussie. Bovendien zal de gehele avond ruimte zijn voor vragen en informatie.

Deze Nacht maakt onderdeel uit van de landelijke Nacht van de Vervanging die in verschillende steden in Nederland wordt gehouden. In Eindhoven wordt deze georganiseerd door de wakegroep van Vluchtelingen in de Knel en het netwerk Humaan Omgaan met Vluchtelingen in samenwerking met de Nacht van de Cathrien van de Catharinakerk.

Meer informatie bij Willem-Jan van Wijk 040-2569517
www.vluchtelingenindeknel.nl
www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl

meer informatie over Strafbaarstelling Illegaal Verblijf: Schending van Mensenrechten:
www.geenstrafbaarstelling.nl

 

Op zoek naar het nieuwe w!j

Hoe kan het gemeenschapsgevoel tussen mensen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden versterkt worden, zonder daarbij de onderlinge verschillen uit het oog te verliezen?
Wat is er nodig om tot een 'nieuw wij' in Nederland te komen? Een 'wij' dat niet op het principe van uitsluiting berust, maar dat erin slaagt álle Nederlanders een thuisgevoel te geven.

Mevr. dr. Manuela Kalsky van het Dominicaans studiecentrum is bereid gevonden om daarover een inleiding te houden op 25 januari van 20.00 tot 22.00 uur bij de Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A te Eindhoven. Iedereen is van harte welkom. Entree is gratis. Tel 040.2525609